Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Bộ máy cơ quan tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

Email công vụ, Gmail

1

Hà Văn Hạnh

BT ĐU

0352891115

Hanhdanguy1978@gmail.com

2

Ngân Văn Lệ

PBTTr ĐU

0966957123

nganle.ts@gmail.com

3

Trương Văn Thanh

PBT, CT UBND

0972829699

Truongvawnthanh4279@gmail.com

4

Ngân Văn Mua

PCT HĐND

0373928701

 

5

Lò Văn Hiệp

PCT HĐND

0349966711

hiepthanhson1980@gmail.com

6

Ngân Văn Ngoan

CT MTTQ

0814540858

 

7

Ngân Thị Hà

CT HPN

0344861640

ngahapnthanhson@gmail.com

8

Ngân Văn Mai

CT HND

0971770519

nganmai1984@gmail.com

9

Hà Đức Hạnh

BT ĐTN

0339830860

haduchanh1983@gmail.com

10

Lò Văn Liên

CT HCCB

0832471389

lolien21970@gmail.com

11

Hà Văn Tâm

CC TCKT

0989316583

tamktxa@gmail.com

12

Hà Văn Uẩn

CC TCKT

0392109576

hauanktthanhson@gmail.com

13

Vi Văn Cỏi

CC VHXH

0398244055

vicoithanhson@gmail.com

14

Hà Thị Huyền

CC VHXH

0972817988

hahuyenthanhson@gmail.com

15

Hà Văn Tuyết

CC ĐCXD&TNMT

0355547388

havantuyetts@gmail.com

16

Lò Văn Tinh

CC ĐCXD&TNMT

0272492528

lovantinhts@gmail.com

17

Hà Thanh Quảng

PCT UBND

0987291225

phochutichthanhson@gmail.com

18

Ngân Văn Tuân

PCT UBND

0981981386

nganvantuanktthanhson@gmail.com

19

Ngân Văn Luân

CC TPHT

0396015496

nganluanthanhson@gmail.com

20

Hà Thị Nghiệp

CC VPTK

0965118512

hanghiepthanhson@gmail.com

21

Đinh Ngọc Khóe

CHT QS

0916521267

 

22

Trịnh Ngọc Anh

CC VPTK

0346651641

tuantho1967@gmail.com